(201) 262-7691 | office@jccparamus.org

Weekly Parsha

Bereishit / Genesis
Bereishit Bereishit 1:1 – 6:8
Noach Bereishit 6:9 – 11:32
Lech Lecha Bereishit 12:1 – 17:27
Vayerah Bereishit 18:1 – 22:24
Chaye Sarah Bereishit 23:1 – 25:18
Toledot Bereishit 25:19 – 28:9
Vayetze Bereishit 28:10 – 32:3
Vayishlach Bereishit 32:4 – 36:43
Vayeshev Bereishit 37:1 – 40:23
Miketz Bereishit 41:1 – 44:17
Va’yigash Bereishit 44:18 – 47:27
Va’yechi Bereishit 47:28 – 50:26
Shemot / Exodus
Shemot Shemot 1:1 – 6:1
Va’era Shemot 6:2 – 9:35
Bo Shemot 10:1 – 13:16
Beshalach Shemot 13:17 – 17:16
Yitro Shemot 18:1 – 20:23
Mishpatim Shemot 21:1 – 24:18
Terumah Shemot 25:1 – 27:19
Tetzaveh Shemot 27:20 – 30:10
Ki Tissa Shemot 30:11 – 34-35
Va’yakhel Shemot 35:1 – 38:20
Pekudei Shemot 38:21 – 40:38
Vayikra / Leviticus
Va Yikra Vayikra 1:1 – 5:26
Tzav Vayikra 6:1 – 8:36
Shemini Vayikra 9:1 – 11:47
Tazria Vayikra 12:1 – 13:59
Metzorah Vayikra 14:1 – 15:33
Acharei Mot Vayikra 16:1 – 18:30
Kedoshim Vayikra 19:1 – 20:27
Emor Vayikra 21:1 – 24:23
Behar Vayikra 25:1 – 26:2
Bechukotai Vayikra 26:3 – 27:34
Bamidbar / Numbers
Bamidbar Bamidbar 1:1 – 4:20
Naso Bamidbar 4:21 – 7:89
Behaalotcha Bamidbar 8:1 – 12:16
Shelach Lecha Bamidbar 13:1 – 15:41
Korach Bamidbar 16:1 – 18:32
Chukat Bamidbar 19:1 – 22:1
Balak Bamidbar 22:2 – 25:9
Pinchas Bamidbar 25:10 – 30:1
Mattot Bamidbar 30:2 – 32:42
Massei Bamidbar 33:1 – 36:13
Devarim / Deuteronomy
Devarim Devarim 1:1 – 3:22
Va’etchanan Devarim 3:23 – 7:11
Ekev Devarim 7:12 – 11:25
Re’eh Devarim 11:26 – 16:17
Shoftim Devarim 16:18 – 21:9
Ki Tetze Devarim 21:10 – 25:19
Ki Tavo Devarim 26:1 – 29:8
Nitzavim Devarim 29:9 – 30:20
Vayelech Devarim 31:1 – 31:30
Ha’azinu Devarim 32:1 – 32:52
Vezot Haberakhah Devarim 33:1 – 34:12