(201) 262-7691 | office@jccparamus.org

4-Kiddush for Rosh Hashanah night